Firmy

– Stosujemy preparaty posiadające odpowiednie atesty MZiOS, PZH, MRiGŻ.

– Posiadamy odpowiednie certyfikaty i szkolenia świadczące o naszych kwalifikacjach.

– Oferujemy konsultację oraz pomoc we wdrażaniu i utrzymaniu systemów jakości IMP, HACCP, GMP, GHP jak również IFS/BRC, AiB.

– Wprowadzamy procedury zabezpieczeń zakładów zgodnie z zasadami zintegrowanych metod zwalczania szkodników.

– Oferujemy stały nadzór, monitoring oraz kompleksową ochronę obiektów na podstawie wcześniej zawartych umów.

– Skuteczność, profesjonalizm oraz wychodzenie na przeciw potrzebom klienta buduje jakość i odróżnia od konkurencji.

– Skuteczne działania zapobiegawcze i niezawodność tworzą jakość jaką czynimy dostępną w Polsce dla szerokiej grupy firm potrzebujących naszej pomocy.

OBSŁUGUJEMY:

 • ZAKŁADY PRODUKCYJNE BRANŻY SPOŻYWCZEJ I PRZEMYSŁOWEJ,
 • ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO,
 • MAGAZYNY ZBOŻOWE I MŁYNY,
 • ZAKŁADY KOMUNALNE I SIECI MEDIÓW MIEJSKICH,
 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE,
 • SZKOŁY I PRZEDSZKOLA,
 • PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA,
 • ZAKŁADY GASTRONOMICZNE I ŻYWIENIA ZBIOROWEGO,
 • SKLEPY I HURTOWNIE,
 • OŚRODKI SPORTOWE I WCZASOWE,
 • HOTELE I PENSJONATY,
 • PIEKARNIE I CUKIERNIE,
 • OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

HACCPWdrażanie systemu HACCP to obowiązek, który ściśle wiąże się ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy on wszystkich zakładów i firm mających jakikolwiek związek z produkcją i przetwarzaniem żywności, począwszy od sklepów spożywczych, małych barów, na sieciach marketów, czy zakładach przetwórstwa kończąc.

Wprowadzenie systemu HACCP ma za zadanie wyeliminować wszelkie zagrożenie występujące w procesie produkcji żywności.W skład kompletnego systemu HACCP wchodzą następujące składniki:

– Plan Higieny Sanitarnej zgodnie z systemem HACCP

– Plan Higieny Kuchennej zgodnie z systemem HACCP

– Program Zwalczania Szkodników (dezynsekcja i deratyzacja) zgodnie z systemem HACCP

– Dobra Praktyka GMP i GHP, czyli dobra praktyka produkcyjna i dobra praktyka higieniczna zgodnie z systemem HACCP

Wdrażając i stosując system HACCP zyskujecie Państwo pewność, że żywność produkowana, czy przetwarzana w Państwa zakładzie jest bezpieczna oraz wolna od bakterii i zarazków.GHPDobra Praktyka Higieniczna (Good Higienic Practice) to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

GHP swoim zakresem obejmuje:

– stan sanitarny otoczenia zakładu,

– stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu,

– zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami,

– warunki temperaturowe i wilgotności,

– skuteczność mycia i dezynfekcji,

– stan sanitarny środków transportu,

– przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników.GMPGMP, czyli Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) stanowi zestaw procedur produkcyjnych nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzania produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów.

GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „kodeksów GMP” lub „kodeksów praktyki”, w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

> lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,

> budynków i pomieszczeń produkcyjnych,

> maszyn i urządzeń,

> procesu produkcji,

> pomieszczeń socjalnych,

> mycia i dezynfekcji,

> magazynowania i dystrybucji,

> higieny personelu.

> IFS/BRCIFS/BRCIFS – International Food Standard jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów i marketów. Standard został opracowany w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością w Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC). IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.BRC jest to standard opracowany w 1998 r. w Wielkiej Brytanii przez liderów (British Retail Consortium) w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie co do treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów audytowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na „należytą staranność”oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo, aby wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audyty wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów. Pod własną marką opracowano i rozwinięto standard BRC.IMPZintegrowany system zwalczania szkodników (IMP) jako jedna z usług Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji jest szeregiem działań organizacyjnych, sanitarno – porządkowych , technicznych i edukacyjnych, nie rezygnująca też z chemicznej likwidacji szkodników w danym obiekcie. Wszystkie zakłady z branży spożywczej są zobowiązane do wdrożenia systemu zabezpieczenia przed szkodnikami (min. likwidacji gryzoni) mającego na celu uzyskanie informacji, które są potrzebne do oceny działań i do wykorzystania w przygotowaniu przyszłego planu likwidacji szkodników.Stworzenie dobrze funkcjonującego systemu zabezpieczeń przed szkodnikami rozpoczynamy od wywiadu z pracownikami danego obiektu oraz audytu zerowego mającego na celu ocenę stanu technicznego oraz sanitarnego danego obiektu ponieważ, każde obecności szkodników (m.in. gryzoni), ich śladów żerowania, odchodów i innych oznak występowania musi być natychmiast zgłaszane do firmy Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Na tej podstawie pracownicy firmy P.H.U. DERTOX po przeprowadzeniu wizji lokalnej ustalają rozmieszczenie punktów kontrolnych m.in. takich jak, stacje deratyzacyjne, lepowe sygnalizatory na owady, lampy owadobójcze służących do monitorowania obecności jak i likwidacji owadów.


.

AIBZastosowanie standardu AIB do samooceny przedsiębiorstw spożywczych:

Standardy AIB zostały opracowane przez American Institute of Baking , aby oceniać bezpieczeństwo produkcji żywności.

Normy AIB rozszerzają wymagania zarówno GMP, GHP jak i innych dokumentów dotyczących produkcji.

Standardy AIB są bardziej wyczerpujące i surowsze niż jakiekolwiek indywidualne normy czy wymagania.

Na podstawie standardu AIB przedsiębiorstwa mogą wystawić sobie ocenę i ustalić punkt wyjścia do dalszych działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Standard AIB:Standard AIB jest systemem auditowania, która pomaga zakładom produkującym żywność skupić uwagę na pięciu podstawowych obszarach działania:

– Odpowiedniość programu higieny

– Kontrola szkodników

– Metody pracy i praktyki dotyczące personelu

– Technika i konserwacja

– Mycie i sprzątanie

Standard AIB:

Wymienione kategorie oceniane są osobno, w każdej jednak można uzyskać maksymalnie 200 punktów (łącznie 1000 punktów).

Po zsumowaniu poszczególnych punktów otrzymujemy punktacje danego obszaru a na koniec ocenę ogólną.

Każdy z pięciu obszarów zawiera kilka podpunktów ze szczegółowymi pytaniami

Standard AIB:Czy pracownicy, którzy pracują w strefach produkcyjnych i magazynowych:

– Noszą czystą odzież ochronną.

– W obszarach produkcji żywności myją i dezynfekują ręce przed rozpoczęciem pracy, po każdej wizycie w pomieszczeniach sanitarnych i zawsze, gdy ręce mogą zostać zabrudzone.

– Powstrzymują się od palenia tytoniu w każdej postaci.

– Zdejmują wszelką zagrażającą bezpieczeństwu produktów biżuterię, biżuterię z oprawionymi kamieniami oraz taką, której nie można skutecznie odkazić.

– Noszą nakrycie na głowę, skutecznie osłaniające wszystkie włosy oraz specjalne osłony na brody.

– Nie noszą żadnych przedmiotów w kieszeniach koszul.

– Powstrzymują się od jedzenia, picia i żucia gumy.

– Powstrzymują się od kaszlu i kichania w ręce i plucia na podłogę.

– Przykrywają odkryte skaleczenia i rany odpowiednim opatrunkiem wodoodpornym, a jeśli występują na rękach- przykrywają je rękawicami plastikowymi lub gumowymi.

– Przechowują w szafkach odzież oraz obuwie noszone na zewnątrz zakładu.

– W przypadku wyraźnych oparzeń, otwartych skaleczeń lub zakażonych ran nie są dopuszczeni do rejonów produkcji i pakowania.

– W żadnych okolicznościach nie przechowują ani umieszczają rzeczy osobistych i/ lub jedzenia w miejscu produkcji lub nie magazynują składników.Standard AIB określa poziom oceny zakładu w zależności od uzyskanej liczby punktów:

Pierwszorzędnie………………………………900 – 1000

Doskonale……………………………………….800 – 899

Zadowalająco…………………………………..725 – 799

Dostatecznie……………………………………650 – 724

Niezadowalająco…………………..poniżej 650 punktówPodsumowanie analizy oceny powinno zawierać informacje z wyszczególnieniem problemów: „poważnych”, „niezadowalających” lub „wymagających udoskonalenia”. Podsumowanie to pozwala na jasne określenie, które punkty muszą zostać poprawione i udoskonalone.Warunki przeprowadzenia oceny:

– Do przeprowadzenia oceny musi zostać wyznaczony zespół składający się z osób pracujących w różnych działach przedsiębiorstwa

– Wyznaczony zespół przeprowadzający samoocenę przedsiębiorstwa powinien odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w poszczególnych częściach standardu

– Ułatwieniem oceny punktowej może być umieszczenie przy każdym pytaniu odpowiedzi słownej (tam gdzie to możliwe odpowiedź tak/nie) a następnie ocena punktowa kolejnych podpunktów danej częściOcena badanego przedsiębiorstwa:

Przykładową samoocenę przedsiębiorstwa przy użyciu normy AIB przeprowadzono w cukrowni.

Podczas oceny zgodnej ze standardem AIB badane przedsiębiorstwo uzyskało następującą ilość punktów:część I – 135 punktów,

część II – 180 punktów,

część III – 161 punktów,

część IV – 140 punktów,

część V – 180 punktówŁączny wyniki uzyskany przez Cukrownie wynosi 785 punktów, czyli zgodnie z przyjętą w normie skalą odpowiada ocenie zadowalającej .Wnioski z przeprowadzonej samooceny:

Nie stwierdzono obecności pozycji krytycznych mimo, że firma nie posiada wdrożonego systemu HACCP ani systemu zarządzania jakością

W obszarach, w których wymagania bezpieczeństwa i higieny nie są do końca spełnione, wskazano na konieczność wprowadzenia poprawek

Audit wykazał brak i konieczność wprowadzenia następujących dokumentów:

 • dokumentacja samokontroli,
 • dokumentacja analiz mikrobiologicznych
 • wymagania GMP

Podsumowanie: – Standard AIB pozwala na ocenę przedsiębiorstwa w wielu obszarach dotyczących produkcji

– Spełnienie wszystkich wymagań zawartych w standardach AIB zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas produkcji żywności

– Można polecić stosowanie normy AIB do samooceny przedsiębiorstwa na etapie wdrażania systemu HACCP

– Samoocena pozwoli na zdiagnozowanie obecnego stanu i wysunięcie wniosków dotyczących potrzeb w zakresie udoskonalenia warunków produkcji

– Pozwala obiektywnie ocenić postępy w zakresie doskonalenia systemu